Wamen

Girl and her thug dog family run a ramen shop.

character studies

one-shot comic (2012)